7.4

Final Fantasy VII: Advent Children (2005)

داستان از این قرار است که یک نوع بیماری عجیب وارد دنیا شده و کودکان به آن مبتلا شدند در این حین افرادی کودکان را جمع آوری میکنند و به آنان می گویند که میتوانند بیماری زخم کیهانی را درمان کنند و سپس آنان را به چشمه ای برده و به آنها میگویند از آبی که خاصیت تلسم کردن را دارد بنوشند تا آنان را سربازان خویش کنند. در این حین شخصیتی به نام «کلود» که خود را مسئول این اتفاق میداند برای نجات کودکان به دنبال آنان میگردد و…